Потребителска такса

Съгласно чл.37 (1) (Изм. - ДВ, бр.107 от 2002 г., изм. и доп., бр.37 от 2008 г., в сила от 1.07.2008 г., изм., бр.98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр.60 от 2012 г. , в сила от 7.08.2012 г.) от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно, здравноосигурените лица (лицата по чл.33) заплащат на лекаря, на лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение суми, определени с Постановление № 230 от 26 септември 2012 г. за изменение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение (и с Постановление за изменение 312 от 27 декември 2013 г. на Министерския съвет).

Когато на здравноосигурени лица (ЗОЛ) се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар, от лекаря специалист или от лекаря по дентална медицина, и в лабораторията се взема биологичен материал, се заплаща цена за вземане на биологичен материал (за едно посещение в лабораторията, независимо от броя на изследванията). За тези медико-диагностични дейности съответният изпълнител може да определи цена за вземане на биологичен материал, като сумата се заплаща от здравноосигуреното лице.

В случай че ЗОЛ заплаща цена за вземане на биологичен материал, лабораторията не може да изисква от него за изследвания в същата лаборатория такса по чл.37 от ЗЗО. В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща цена за вземане на биологичен материал, ЗОЛ заплаща таксата по чл.37 от ЗЗО.

От заплащане на цена за вземане на биологичен материал се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

Лекарят, лекарят по дентална медицина, болницата или лабораторията трябва да издадат на здравноосигурените лица касова бележка или квитанция за всяка заплатена сума.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

 • Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 11 към НРД за медицинските дейности);
 • малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;
 • пострадали при или по повод отбраната на страната;
 • ветерани от войните, военноинвалиди;
 • задържани под стража лица;
 • задържани на основание чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
 • задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" или лишени от свобода;
 • социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;
 • медицински специалисти;
 • пациенти със злокачествени новообразувания;
 • бременни и родилки до 45 дни след раждането;
 • здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза. 
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии