Лечение в България и чужбина на деца

ДОКУМЕНТИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИЛОЖАТ КЪМ ПОПЪЛНЕНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ

Всички необходими образци на документи можете да откриете на страницата по-долу при прикачени документи.

 1. копие от документ/и, удостоверяващ/и качеството родител, попечител, настойник или лице, осъществяващо заместваща грижа по отношение на пациента - роднина, близък или приемен родител, при който детето е настанено по реда на Закона за закрила на детето, съответно директор на дирекция "Социално подпомагане" (удостоверения от общината, в това число удостоверение за раждане на детето, намиращо се у лицето, заповеди от социалните дирекции, съгласия на дирекциите "Социално подпомагане", съдебни решения, актове за брак и др.); когато родителят не е навършил пълнолетие, заявител е родителят, притежаващ документ за самоличност, или законен техен представител;
 2. издадена не повече от 2 месеца преди подаване на заявлението медицинска документация, удостоверяваща заболяването, състоянието и поставената диагноза, проведеното до момента на подаване на заявлението лечение и комплексен план за лечение, включващ необходимостта от осъществяване на медицинските и други услуги, за които се иска заплащане;
 3. в случай, че е осигурен контакт с лечебно заведение/медицински специалист в чужбина - официален документ (оферта) от това лечебно заведение/този медицински специалист, потвърждаващ, че лечението, за което се иска заплащане, ще бъде проведено в това заведение в чужбина/от този медицински специалист у нас, периода на предстоящото лечение там/у нас, цената и начина на заплащане, очакваните резултати, лице от лечебното заведение и друга информация за контакт, съгласие на лечебното заведение/медицинския специалист за сътрудничество с НЗОК във връзка с предстоящите медицински процедури по отношение на конкретния пациент;
 4. в случай, че не е осъществен контакт по т. 3 - декларация по образец съгласно приложение № 5 (приложена в документите по-долу), че заявителят желае НЗОК да определи лечебното заведение в чужбина, което да осъществи съответните диагностични или лечебни процедури, съответно лечебното заведение на територията на Република България и чуждестранния медицински специалист, който да осъществи в него диагностичните или лечебни процедури;
 5. декларация по образец съгласно приложение № 6 (приложена в документите по-долу), с което заявителят декларира:
  • че пациентът не се ползва към момента на подаване на заявлението от друг финансов инструмент за същите услуги;
  • в зависимост от искането – деклариране за участие в заплащането на съответните дейности в случай на участие и със собствени средства от заявителя;
  • съгласие на заявителя да съдейства на НЗОК и на лечебното заведение в страната и в чужбина за изразяване на необходимите информирани съгласия относно лечението;
  • евентуален придружител на детето при пътуване и пребиваване в чужбина, съгласия за пътуване на детето в чужбина в съответните случаи, както и че придружителят на детето е лице, което се ползва със здравноосигурителни права или има медицинска застраховка, които покриват целия период на пребиваването му извън страната, и че детето и придружителят имат валидни документи за пътуване извън страната за целия период на пребиваването извън нея, в това число и европейска здравноосигурителна карта;
  • деклариране относно ползването на социални помощи;
 6. други относими към заявлението документи по преценка на заявителя, в това число копие от съответния документ за самоличност за сверяване на данните;
 7. изрично пълномощно - за упълномощено от правоимащия подател лице да го представлява в процедурата и/или да подаде заявлението;
 8. подписан от заявителя или изрично упълномощено от него лице проект на договор (приложен в документите по-долу), който влиза в сила само след уведомяване на заявителя от страна на НЗОК, че е подписан и от управителя на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице след издадена от него заповед за заплащане на услугите.
 9. Уведомление за обработка на лични данни (приложена в документите по-долу)

Към медицинската документация по т. 2 се прилага и:

 1. При подаване на заявление за заплащане на лечение в чужбина по повод онкологични или малигнени или тежко протичащи бенигнени хематологични заболявания и за трансплантация на стволови клетки – решение от Клинична онкологична комисия съгласно медицинския стандарт "Медицинска онкология" или Клинична комисия съгласно медицинския стандарт "Клинична хематология", включващи: окончателна диагноза, стадий и терапевтична стратегия и преценка относно възможностите за нейното цялостно или частично провеждане в Република България, както и причините, в случаите на невъзможност;
 2. Извън случаите по т. 1, при подаване на заявление за заплащане на лечение в чужбина, лечение на редки заболявания, в т. ч. с диетични храни за специални медицински цели и медицински изделия, които не могат да бъдат осигурени в Република България или които не се финансират от НЗОК в рамките на лечение в страната по клинични пътеки – протокол от лечебно-контролна комисия на лечебното заведение, провеждащо лечението или наблюдението на пациента до момента, а за високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от пациента – протокол от лечебно-контролна комисия на лечебното заведение, провеждащо лечението или наблюдението на пациента до момента, в който апаратите и уредите за индивидуална употреба се прилагат и ползват под наблюдението на медицински специалист;
 3. При подаване на заявление за заплащане на медицински изделия, които не могат да бъдат осигурени в Република България или които не се финансират от НЗОК в рамките на лечение в страната по клинични пътеки и високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от пациента, когато медицинските изделия, апарати и уреди ще бъдат вложени при извършването на медицински дейности, заплащани от НЗОК – протокол т. 2 и декларация от ръководителя на лечебното заведение, с която се удостоверява, че:
  • пациентът ще бъде хоспитализиран по конкретна клинична пътека и че стойността на съответното изделие/апарат/уред за индивидуална употреба не се включва в цената на клиничната пътека или не се заплаща от НЗОК извън стойността на клиничната пътека;
  • ще бъде използвано изделие/апарат/уред за индивидуална употреба, отговарящо на описана в декларацията спецификация (техническа характеристика);
  • изделието/апаратът/уредът за индивидуална употреба се осигурява от аптека на лечебно заведение;
  • изделието/апаратът/уредът за индивидуална употреба не се осигурява по реда на Закона за хората с увреждания;
 4. извън случаите по т. 3 при подаване на заявление за заплащане на високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от пациента се представят протокол по т. 2 и декларация от лечебно заведение, провеждащо диагностика/лечение/наблюдение на пациента, с която се удостоверяват:
  • трите имена на пациента, за който е предназначен апаратът/уредът за индивидуална употреба;
  • име, придобита медицинска специалност и месторабота на лекаря, определил спецификацията (техническата характеристика) на апарата/уреда за индивидуална употреба;
  • специфични характеристики на апарата/уреда за индивидуална употреба;
  • че апаратът/уредът за индивидуална употреба ще бъде изработен по индивидуална мярка за специална употреба и е предназначен за конкретния пациент предвид приложимите при него специфични изисквания;
  • че апаратът/уредът за индивидуална употреба не се осигурява по реда на Закона за хората с увреждания.
 5. при подаване на заявление за заплащане на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина –протокол, издаден от лечебно заведение за болнична помощ при условията, по реда и за срока по Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г.);
 6. при подаване на заявление за заплащане на трансплантация на органи – становище от лечебното заведение, отправило предложение за включване на пациента в служебния регистър на лицата, нуждаещи се от трансплантация на орган на ИАМН, съдържащо преценка относно възможностите за нейното провеждане в Република България, както и причините в случаите на невъзможност.

 

Всички документи се представят на български език в оригинал или копие. В случай, че се представят документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, извършен от лицензиран преводач, сключил договор с Министерството на външните работи.

В случай на заявено лечение в лечебно заведение в чужбина документите по т. 2 се предоставят и на съответния чужд език.

 


 

Документи, които задължително се представят от заявителя при кандидатстване за одобряване на заплащането на медицинки услуги на лица навършили 18-годишна възраст по реда на чл.1, ал.3, изречение второ от Наредба № 2/2019г.:

Всички необходими образци на документи можете да откриете на страницата по-долу при прикачени документи.

 1. данни от документ за самоличност на пациента, както и копие от документ/и, удостоверяващ/и качеството на законния представител на пациента (в случай, че има такъв);
 2. медицинска документация, удостоверяваща заболяването, състоянието и поставената диагноза на пациента, издадена не повече от 2 месеца преди подаване на заявлението; проведеното до момента на подаване на заявлението лечение; епикризи; становища, заключения, мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите действия, в това число необходимостта от осъществяване на услугите, за които се иска заплащане;
 3. декларация по образец съгласно приложение № 2 (приложена в документите по-долу), с което заявителят декларира:
  • че пациентът не се ползва към момента на подаване на заявлението от друг финансов инструмент за същите услуги;
  • в зависимост от искането – деклариране за участие в заплащането на съответните услуги в случай на участие и със собствени средства от заявителя;
  • съгласие на заявителя да съдейства на НЗОК и на лечебното заведение в страната и в чужбина за изразяване на необходимите информирани съгласия относно лечението;
  • деклариране относно ползването на социални помощи;
 4. при подаване на заявление за заплащане на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина  – протокол, издаден от лечебно заведение за болнична помощ при условията, по реда и за срока по Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г.);
 5. други относими към заявлението документи по преценка на заявителя, в това число копие от съответния документ за самоличност за сверяване на данните;
 6. изрично пълномощно - за упълномощено от правоимащия подател лице да го представлява в процедурата (в случай, че има такова);
 7. подписан от заявителя или изрично упълномощено от него лице проект на договор (приложен в документите по-долу), който влиза в сила само след уведомяване на заявителя от страна на НЗОК, че е подписан и от управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице след издадена от него заповед за заплащане на услугите;
 8. Уведомление за обработка на лични данни (приложена в документите по-долу)
  Всички документи се представят на български език в оригинал или копие. В случай, че се представят документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, извършен от лицензиран преводач, сключил договор с Министерството на външните работи.

Документи, които задължително се представят от заявителя при кандидатстване за одобряване на заплащането на медицински и други услуги на лица до 18-годишна възраст:

Отчети за дейността по Наредба №2

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии