Планово лечение с формуляр S2 по реда на Регламент (ЕО) № 987/2009

Планово лечение с формуляр S2 по реда на Регламент (ЕО) № 987/2009 в ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция (Е 112)

Документи, които е необходимо да се приложат към попълненото заявление:

 1. Декларация по образец при кандидатстване на осигурени лица за получаване на разрешение за планово лечение в друга държава от ЕС за сметка на НЗОК – формуляр S2;
 2. Копие от документ за самоличност на лицето, което ще ползва здравната услуга – саморъчно заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и гриф „Съгласен/а съм с направеното копие“;
 3. Копие на документ, удостоверяващ качеството на родител/настойник/попечител или лице, осъществяващо заместваща грижа по отношение на лицето (копие на акт за раждане, удостоверения от общината, заповеди и съгласия на социалните дирекции, актове за брак, съдебни решения и др.) – саморъчно заверен с гриф „Вярно с оригинала“;
 4. Копие на пълномощно, в което е посочено изрично, че пълномощникът се упълномощава да представлява правоимащото лице в процедурата и/или да подаде заявлението и необходимите документи в НЗОК;
 5. Медицински документи (епикризи, становища и др.), относими към заболяването;
 6. Кореспонденция/документ от лечебно заведение в друга държава-членка на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария с потвърждение за провеждане на лечението при представяне на формуляр за планова медицинска помощ извън държавата-членка по пребиваване (формуляр S2);
 7. Потвърден от чуждото лечебно заведение план за предстоящото планово лечение с възможна начална и крайна дата на лечението;
 8. Предварителна ориентировъчна оферта от чуждото лечебно заведение за стойността на предстоящото планово лечение при представяне на формуляр S2;
 9. Уведомление за обработване на лични данни

Всички документи, свързани с искането се представят на български език в оригинал или копие. В случай, че са представени документи и на чужд език, същите следва да бъдат придружени с официален превод на български език.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии