Подаване на сигнал за корупция

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИОННО НАРУШЕНИЕ ИЛИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНОСИГУРИТЕЛНА КАСА

Всеки гражданин или служител, който разполага с данни за корупция или конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията  (ЗПК) срещу  служители в администрацията на Централно управление (ЦУ) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) или Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), може да подаде сигнал лично или чрез адвокат по пълномощие.

Сигналът може да се подаде в писмен или електронен вид:

 • в администрацията на НЗОК/РЗОК;
 • чрез пощенска кутия за сигнали на административния адрес на ЦУ на НЗОК в гр. София, ул. „Кричим“, №1, партер;
 • по електронната поща [email protected].

Сигнали може да бъдат получавани от всички канали за вътрешно или външно подаване по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Всеки сигнал за корупция или за конфликт на интереси, следва да съдържа:

 1. Органа, до който се подава;
 2. Трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 3. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 4. Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 5. Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 6. Дата на подаване на сигнала;
 7. Подпис на подателя/електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

Когато сигналът не съдържа някой от посочените по-горе реквизити, подателят се уведомява (ако е приложимо), за да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане.

 

ВАЖНО!

Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

За анонимни се считат неподписаните сигнали от подателите им, както и тези, за които е направен опит за свързване техния подател, с оглед на получаване на допълнителна информация, но лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

 

ЗАЩИТА НА ПОДАТЕЛЯ НА СИГНАЛА

Действията по защита на лицата, подали сигнали за корупция или конфликт на интереси, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на НЗОК.

Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, са длъжни да:

 • не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
 • не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
 • опазват поверените им документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

Длъжностните лица в НЗОК/РЗОК спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Закона за администрацията и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация при извършването на проверка по сигнали, съдържащи твърдения за корупция или конфликт на интереси срещу служители в администрацията на НЗОК, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали.

Вътрешни правила за дейността на инспектората на НЗОК

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в НЗОК

Информация от отчета за дейността на Инспектората на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Информация от отчета за дейността на Инспектората на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Информация от отчета за дейността на Инспектората на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии