Европейска интеграция

От 1 май 2010 г. в отношенията между държавите членки на ЕС започва прилагането на двата нови регламента за координация на системите за социална сигурност – основен Регламент (ЕО) № 883/2004 (ОР) и прилагащ Регламент (ЕО) № 987/2009 (ПР). Тези два регламента заменят действащите до 30 април 2010 г. стари регламенти за координация на системите за социална сигурност – стар основен Регламент (ЕИО) № 1408/71 и стар прилагащ Регламент (ЕИО) №574/72.

Регламент (ЕИО) № 1408/71 и регламентът за прилагането му - № 574/74 запазиха своето действие по отношение на държавите по споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП) – Исландия, Норвегия, Лихтенщайн – до 31.05.2012 г., а в отношенията с Швейцария – до 31.03.2012 г.

Новите регламенти за координация на системите за социална сигурност станаха приложими за Исландия, Норвегия, Лихтенщайн – от 01.06.2012 г., а за Швейцария – от 01.04.2012 г.

 1. Приложно поле (персонален обхват) на ОР № 883/04:
  • всички граждани на дадена държава членка (ДЧ) на ЕС;
  • лица без гражданство и бежанци, пребиваващи в дадена ДЧ, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече ДЧ;
  • членове на семейството и наследници на горните категории лица.
 1. Видове обезщетения (материален обхват) на ОР № 883/04:
  • обезщетения за болест, за майчинство и еквивалентите им обезщетения за гледане на малко дете от бащата (benefits in kind = обезщетения в натура);
  • пенсионни обезщетения за старост, инвалидност, за преживели лица (benefits in cash = парични обезщетения);
  • обезщетения за трудови злополуки и професионални болести (benefits in kind и benefits in cash);
  • предпенсионни обезщетения (benefits in kind и benefits in cash);
  • обезщетения за безработица (benefits in cash);
  • семейни обезщетения (benefits in cash);
  • помощи при смърт (benefits in cash).

Издадените в съответствие със старите регламенти Е-формуляри остават да действат до изтичане на срока им на валидност. Е-формулярите със срок „до отмяна” остават валидни до промяна в обстоятелствата, касаещи съответните осигурени лица.

ЕЗОК и УВЗ ЕЗОК, издадени в съответствие със старите регламенти остават валидни до изтичане на срока им на валидност или до промяна в обстоятелствата, касаещи осигурените лица. В изпълнение на Решения № S1 и № S2 на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (АК), видът и съдържанието на Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ ЕЗОК) остават непроменени.

ЗА ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ЕЗОК и УВЗ ЕЗОК се издават ОТ ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО ЛИЦАТА СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ.


ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА НА ФОРМУЛЯРИТЕ – ПО ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Поле на социалната сигурност Документ (формуляр)
Вид на формуляра по Регламенти
№ 883/04 и № 987/09
Е-формуляр по Регламенти
№ 1408/71 и
№ 574/72
Приложимо
законодателство
Удостоверение за приложимото социално-осигурително законодателство А1
Е101
Е103
Болест и майчинство в натура Регистриране в здравноосигурителна институция в друга ДЧ - пребиваване
S1(преносим), S072 


S073


S016, S017
S018, S019 
Част А на E106, E109, E120 или E121
Част Б на E106, E109, E120 или E121
Е108
 
Болест и майчинство в натура Планирано лечение в чужбина (ЕС)
S2 (преносим)
S009
S010
E112
E107
E112
Болест и майчинство
в натура
Лечение в предишната държава по месторабота – пенсионирани погранични работници S3 (преносим) -
Болест, в натура Обезщетения за болест (в натура) при трудови злополуки или професионални болести DA1 (преносим)
DA001
DA002
Е123
E107, E001
E123
Сумиране на периоди с
цел непрекъснатост на правата
Сумиране на периоди
S040

S041 
E107, E001 или E104 (част А)
Е104 (част Б)
Искане на информация, промяна или отмяна на регистрация
Изискване на информация, прекратяване на регистрация S016, S017, S018, S019
E001
E108
Искане на удостоверение за наличие на права
- при планово лечение
- престой
- при пребиваване
S009
S044
S071
Е107, E001
Удостоверяване на временна неработоспособност  Болничен лист - Е116
Обезщетения за безработица
Удостоверение за запазване правото на обезщетения за безработица (вкл. и обезщетения в натура) U2 E303
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии