Често задавани въпроси

По-долу може да видите отговорите на едни от най-често задаваните въпроси, отнасящи се до дейността на НЗОК. Ако не откриете отговора на въпроса, който сте задали, може да използвате online формуляра за отправяне на въпрос.

За сметка на републиканския бюджет се осигуряват гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане, както и настанените в специализирани институции за социални услуги. Осигуряването на тези лица се извършва чрез дирекциите за социално подпомагане. От 1 януари 2003 г. здравните вноски на децата до 18-годишна възраст се заплащат от републиканския бюджет. Това важи и за навършилите 18-годишна възраст до завършване на средно образование (редовна форма), както и за студентите редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст, вкл. за докторантите редовна форма на обучение по държавна поръчка, независимо от възрастта. Републиканският бюджет поема здравното осигуряване на ветераните от войните и военноинвалидите, пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР и държавните служители, задържаните под стража или лишените от свобода, лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище, родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи на инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, пенсионерите, както и на гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, вкл. и на настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове, родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; лицата, получаващи обезщетение за безработица

Издаването на медицинско направление от общопрактикуващия (личния) лекар за консултация или за медико-диагностични изследвания за дете, става по негова преценка, съобразно необходимостта и състоянието на детето.

Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за консултация от лекар с придобита специалност по „Педиатрия“, „Детска гастроентерология“; „Детска ендокринология и болести на обмяната“; „Детска кардиология“; „Детска клинична хематология и онкология“; „Детска неврология“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология и фтизиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска ревматология“ и „Детска хирургия“– еднократно за всяко остро състояние.

Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) издава “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) за високоспециализирани медико-диагностични изследвания, в случаите на:

  1. писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;
  2. за ВСМДИ: "Мамография на двете млечни жлези" и „Ехография на млечна жлеза“ от пакет "Образна диагностика", "Хормони: fT4, TSH" "Туморен маркер: PSA - общ, свободен" и "Изследване на урина-микроалбуминурия" от пакет "Клинична лаборатория".
  3. За ВСМДИ, които фигурират и като медико-диагностични изследвания (МДИ) в друг пакет по друга специалност.

Личният лекар издава направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А) за определени дейности, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица и от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“.

Електронните предписания на лекарствени продукти за хронични заболявания, лекарствени продукти по протокол от групи IА, IВ и IС, както и всички останали лекарствени продукти (с изключение на съдържащите наркотични и упойващи вещества), и електронните предписания на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение или избора на общопрактикуващ (личен) лекар от задължително осигуреното лице.

Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК и находящи се на територията на областта по местоиздаване на рецептата.

С въвеждането на процесите на електронизация и дигитализация на дейностите по предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни не отпада регламентираното задължение по чл. 46, ал.1 от Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022 г., съгласно който лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват след извършен преглед/консултация от лекаря, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на пациента.

За един и същ период на лечение НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, предписани на задължително осигуреното лице за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на предписанията, вида и броя на електронните предписания (рецептурните бланки), на които те са предписани.

При хоспитализация на здравноосигурени лица с хронични заболявания лекарят от лечебното заведение за извънболнична помощ може да предписва лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни без извършване на преглед. В тези случаи в амбулаторния лист в поле „анамнеза“ се вписва, че предписанието се извършва за хоспитализирано лице, и амбулаторният лист се подписва от представител на пациента с вписани имена и ЕГН на представителя.

За периода на хоспитализацията лекарят от лечебно заведение за извънболнична помощ не предписва лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, необходими за основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето (с изключение в определени случаи за предписване на някои медицински изделия), за новооткрито заболяване по време на стационарното лечение, и при промяна на терапията за придружаващи хронични заболявания, назначена от лекар в извънболничната помощ и заплащана от НЗОК.

ЕРК се издава на задължително осигурени в НЗОК лица, определени като хронично болни от заболявания, включени в Списъка на заболяванията, за които се издава рецептурна книжка на хронично болния, съгласно Приложение в действащия Национален рамков договор.

С въвеждането на ЕРК, което има за основна цел улесняване на пациента, хартиените рецептурни книжки излязоха от употреба. С това отпадна необходимостта от подмяна и заверка на рецептурна книжка в РЗОК.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии