phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 03 декември 2021 г.:


На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в раздел „Нормативни актове“, подраздел „Проекти на нормативни актове“, е публикуван проект на „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“, заедно с приложенията към него, както и „Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“ (Договора).